การเขียนProposal

 ตัวอย่าง และแนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอทุนการศึกษาวิจัยจากแหล่งที่สนับสนุนทุยวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แนวทางการเขียนโครร่างงานวิจัย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือการเขียนรายงาน (วิจัย) ฉบับกระทัดรัด ดาวน์โหลดได้ที่นี่

การเขียนโครงร่างการวิจัย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตัวอย่างการเขียนโครงร่างงานวิจัยได้ที่นี่